base-oil

روغن پایه

روغن پایه

روغن پایه به روغنی گفته میشود به عنوان یک پایه برای روانکار محسوب میشود.پس از اضافه کردن مواد افزودنی به روغن پایه ،روانکار نهایی بدست می آید.روغن پایه ها از لحاظ حجمی مهمترین جز تشکیل دهنده روانکار ها میباشند و از لحاظ وزنی بطور متوسط بیش از 95درصد فرمولاسیون یک رولانکار را تشکیل میدهد.در برخی از روانکارها روغنهای کمپرسور و هیدرولیک 99درصد را روغن پایه تشکیل میدهدوتنها یک درصد ار آن را مواد افزودنی تشکیل میدهد.از طرفی ،برخی دیگر ار روانکارها مانند سیالات فلز کاری ،گریس ها ویا روغن های دنده صنعتی شامل حدودا 30درصد افزودنی هستند.روغن پایه را میتوان از منابع نفتی ویا غیر نفتی بدست آورد.بیشتر روغن پایه مصرفی در جهان امروزه از پالایش نفت خام بدست می آید.از آنجا که بخش عمده از روغن پایه های مورد استفاده در تولید روانکارها از منابع نفتی بدست می آید ،صنعت روغن پایه به عنوان قسمتی از صنایع نفتی بشمار میرود.ویژگی های روغن پایه بدست آمده از نفت وابسته به نوع نفت خام و چگونکی عملیات پالایش است .روغن پایه های نفتی اجزا شیمیایی خود را چه مطلوب و چه نا مطلوب از نفت خامی که طی فرآیند پالایش بدست آمده است،به ارث میبرند. از آنجا که نفت خام حاوی ترکیبات مختلفی از قبیل هیدروکربنهای پارافینیک ،نفتنیک،آروماتیک و همچنین ترکیبات گوگرد دار میباشد،روغن پایه ها نیز متشکل از ترکیبات هستند. عمده ی ترکیبات تشکیل دهنده روغن پایه های نفتی که روی خواص روغن نیز تاثیر میگذراند،ترکیبات پارافینیک ،نفتنیک و آروماتیک هستند . فناوری روانکاری از زمان بسیار دور پیدایش آن ،بیش از 3000سال پیش ،تاکنون دستخوش مراحل تکامل بسیاری بوده است.هرچه این فناوری تکامل بیشتری می یابد،تاثیر کیفیت روغن پایه ها بر کیفیت و کارایی روانکار نهایی بیشتر میشود.با گذشت زمان وپیشرفت صنایع روانکاری ،صنعت روغن پایه ها از دیگر زیر شاخه های صنعت نفت جدا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button

منو اصلی